KazPetroDrilling» АҚ жалпы жиналысының шешімі

2018 жылдың 27 наурызында 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Чайковский көш., 95 мекен жайында өткізілген «KazPetroDrilling» АҚ жалпы жиналысының шешімімен алдын ала 2017 жылы 31 желтоқсанда аяқталған аудиттелген жеке және шоғырландырылған қаржылық есебін және бекітілді. Нәтижелері бойынша Қоғамның аудиттелген қаржылық есептілікті 2017 жылға таза кіріс тарамауды шешті. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы 2018 жылы "29" сәуірде шақырылсын.

Вернуться назад